Voor de familie: Niet vergeten!!!!!

Juf Anita trouwt!
De weblog van Anita is te vinden op:


en verder……….

Vandaag even wat saaie informatie van onze beste kameraad…..

Wat heeft de politie met een huwelijk te maken? Op zich niet veel, maar dit veranderd in het geval van een huwelijk met een buitenlandse partner.
In 1994 is de Wet Voorkoming Schijnhuwelijk van kracht gegaan. Volgens deze wet moet een paar waarbij tenminste één van de aanstaande echtgenoten niet de Nederlandse nationaliteit bezit bij een voorgenomen huwelijk eerst om advies vragen bij de vreemdelingendienst. De vreemdelingendienst controleert de motieven van het voorgenomen huwelijk en brengt advies uit aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De wet voorkoming schijnhuwelijk heeft als doel het voorkomen dat een vreemdeling op onechte gronden een verblijfsrechtelijke status (verblijfsvergunning) krijgt.
Zolang de vreemdeling niet beschikt over een onbeperkte duur van de verblijfsvergunning, dus ook bij een tijdelijke verblijfsvergunning (vergunning tijdelijk verblijf; VTV), zal bij een voorgenomen huwelijk de ambetnaar van de burgelijke stand te dienen beschikken van een verklaring van de korpschef van de politie waarin een advies staat met het oog op medewerking verlenen aan het huwelijk. De korpschef kan hiervoor een M46 formulier afgeven.
Verdenkingen schijnhuwelijk zullen ontstaan wanneer de verblijfgever (referent) eerder met een vreemdeling een relatie heeft gehad, er een groot leeftijdsverschil tussen beiden is, als de vreemdeling uit bepaalde landen komt, uw partner een asielzoeker is, of als de vreemdeling eerder onsuccesvol gepoogd heeft om Nederland binnen te komen. Het is aan de korpschef om aannemenlijk te maken dat er sprake is van een schijnhuwelijk (dus met gegronde redenen)
Een ambtenaar van de burgelijke stand mag het advies opzij leggen, als hij wel in de oprechtheid van het voorgenomen huwelijk geloofd.

Wat is een M46 formulier?

Het M46 formulier is min of meer een opdracht aan de korpchef van de politie om te komen tot een advies inzake een voorgenomen huwelijk. Het advies, een ingevuld M46 formulier en door de korpschef voorzien advies, wordt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand toegezonden.
Een M46 formulier kan in de regel op het gemeentehuis worden verkregen (probeer anders de vreemdelingendienst ). Het M46 formulier is een vrij eenvoudig formulier, voornamenlijk persoonlijke gegevens van referent en vreemdeling, en vragen over eerdere huwelijken en geregistreerde partnerschap. Het formulier kan met kopie persoonsbewijs worden ingeleverd bij het gemeentehuis die het doorstuurt aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND verschaft de korpschef schriftelijk informatie omtrent de verblijfsrechtelijke status van de vreemdeling, voor zover de korpschef niet zelf de beschikking heeft over die informatie. Uiteindelijk stuurt de korpschef zijn advies aan de ambternaar van de burgelijke stand in de gemeente waar het voorgenomen huwelijk zal plaats worden gesloten
Houd rekening mee dat deze procedure enige tijd in beslag kan nemen (enkele maanden). Het advies is 6 maanden geldig.
NB: daar waar korpschef van de politie staat, moet gelezen worden dat het advies in zijn naam wordt uitgebracht. Het advies zelf in de regel door de vreemdelingendienst opgemaakt.

Kan ik ook trouwen zonder advies van de korpschef van de politie?

Een advies is niet noodzakelijk als:
■U beide aannemelijk kunt maken dat u beiden buiten Nederland woont en daar in principe blijft wonen.

■Uw partner een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, danwel gemeenschapsonderdaan is (geldig in Nederland verblijvend persoon met EU/EEG nationaliteit).

Zolang er nog sprake is van verblijf op basis van een MVV of VTV dient u het advies bij de vreemdelingendienst aan te vragen als verplichting van de Wet Voorkoming Schijnhuwelijk. Een door de korpschef van de politie uitgebracht advies hoeft niet door de ambtenaar van de burgerlijke stand te worden overgenomen.