platteland en de problemen

En ook vandaag gaan we nog even door met de plattelandsproblemen van de boeren die steeds dieper de ‘shit’ in worden geduwd.


Eind januari bekend dat de Europese Commissie akkoord gaat met het fosfaatreductieplan van de Nederlandse zuivelsector. Het is welliswaar een lichtpuntje’ dat derogatie voor 2017 vooralsnog behouden blijft, maar de uitvoering van het melkreductieplan zal verregaande gevolgen zal hebben voor heel veel melkveehouderijbedrijven.

Biologische en grondgebonden melkveehouders zijn het oneens met de fosfaatwet. Deze wet tracht het melk- en mestoverschot te verkleinen door de melkveestapel te verminderen. De grondgebonden melkveehouders vinden het terugdringen van het overschot een goede zaak maar zijn tevens van mening dat zij geen mestoverschot veroorzaken en dus niet onder de wet vallen.

Veroorzaker moet betalen

Zeventig procent van de 18.000 melkveebedrijven in Nederland heeft een mestoverschot. De 5.400 melkveehouders die wel hun eigen mest op hun eigen grond kwijt kunnen, moeten van Van Dam toch koeien inleveren door de nieuwe wet, terwijl zij niet bijdragen aan het mestoverschot. Met de fosfaatwet moet volgens Van Dam het aantal koeien in Nederland met minimaal 10 procent dalen.

Onacceptabel

Foppe Nijboer, voorzitter van Netwerk GRONDig, de belangenbehartiger van grondgebonden melkveehouders: “Het mestoverschot moet worden opgelost door boeren die het hebben veroorzaakt. Het is zeer onrechtvaardig dat bedrijven, die geen mestoverschot hebben gecreëerd, nu koeien moeten inleveren. Onacceptabel. En onvoorstelbaar dat LTO op dit punt het wetsvoorstel steunt. Grondgebonden bedrijven hebben een goede balans tussen koe, mest en land. Koe in de wei. Dat is wat de samenleving en ook de politiek wil. Straf ons nu niet in de fosfaatwet.”

Hoe is het probleem onstaan?

Door de afschaffing van het melkquotum vorig jaar zagen melkveehouders kans om flink te groeien. Veel boeren hebben hun bedrijf uitgebreid en gekozen voor meer koeien. Daardoor is er een overschot ontstaan aan koeienmest en dus aan fosfaat.
De nieuwe fosfaatwet moet regelen dat de in Nederland geproduceerde hoeveelheid fosfaat weer onder het Europese maximum komt, om de kwaliteit van het grondwater te beschermen.
Boeren mogen volgens dat stelsel alleen melkvee houden als zij voldoende fosfaatrechten hebben. Maar om aan alle eisen te voldoen, moet de melkveestapel in Nederland flink inkrimpen, zo’n 10% dus.

Het aantal fosfaatrechten per bedrijf en de grootte van compensatie per grondgebonden bedrijf is op dit moment nog niet bekend. Dit is onder andere afhankelijk van de gegevens die momenteel door RVO worden gecontroleerd. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe fosfaatwet is januari 2017. Medio 2017 wordt aangehouden voor het definitieve generieke afromingspercentage.

Mogelijkheden om meer ruimte te creëren?

U heeft als veehouder natuurlijk meer mogelijkheden om de te zorgen dat uw melkproductie op peil blijft ondanks de korting. Er zijn ook mogelijkheden de melkproductie te verhogen zonder fosfaatechten te kunnen kopen.
1. (een gedeelte van) uw jongvee weg doen.; wanneer u bijvoorbeeld 10 stuks minder jongvee houdt, kunt u ongeveer 4 melkkoeien houden.
2. uw melkproductie verhogen.; bij hogere melkproductie stijgt de fosfaatexcretie weliswaar, maar hoeft u minder vee aan de houden.

Wat het voor mij persoonlijk inhoud is dat ik, zo als het nu voorstaat, 4 á 5 van mijn koeien naar het slachthuis moet sturen, omdat een ander teveel vee heeft. En ik heb er maar 41 en voldoende grond en stalling. Ik zou in principe zelfs nog mogen groeien naar uiterlijk 46 koeien qua grond- en grasoppervlakte, maar dat zal er wel niet van komen…..
Maar welk dier moet ik wegdoen? Ik zo het niet weten….


problemen op het platteland


Stel: Je bent vrachtwagenchauffeur en van hogerhand heeft men het plan gemaakt om de broeikasgassen te beperken en minder vrachtwagens te laten rijden. Vrachtwagenchauffeurs kunnen hun truck op laten kopen door de staat.
Leuk verzonnen, maar wie gaat dat betalen? Ook daar is aangedacht!
Alle vrachtwagenchauffeurs moeten iedere week 1 cent per gereden kilometer van hun loon afdragen. Dit wordt in een pot gestopt om de vrachtwagens van op te kopen en te vernietigen.

En denkt u dat die chauffeurs dat pikken? Nou ik ben bng dat het hele land plat gelegd wordt die die gasten. De snelwegen afgezet, overal file’s creëren….. want wie pikt dat,  dat het loon dat men verdient zomaar afgenomen wordt?
Juist ja….. de rundveehouders. Ik heb tenminste nog nergens gehoord dat er actie gevoerd wordt voor behoudt van koopkracht in de rundveesector. ….En daar wordt toch al de hoofdprijs niet verdiend….

Hoe je het ook wendt of keert, het fosfaatreductieplan gaat melkveehouders pijn doen. Van alle melkveebedrijven komt 35 procent in de problemen wanneer de melkprijs onder de 30 cent zakt.
Tussen 2009 tot 2016 heeft de kritieke melkprijs voor zowel de korte als de lange termijn geschommeld tussen respectievelijk 24,39 euro en 37,11 euro, naar 30,36 euro nu  per 100 kilo melk. Oorzaken zijn de gestegen voerkosten en de investeringen die er de afgelopen jaren zijn gedaan.
Uit het onderzoek naar de kritieke melkprijs blijkt dat bij een melkprijs die op korte termijn onder de 30 cent zakt, 35 procent van de bedrijven in de problemen komt. Wanneer de melkprijs op lange termijn gemiddeld onder de 30 cent blijft, kan dit percentage oplopen tot 85 procent, aldus het LEI.


En als je al niet teveel verdient komt de melkfabriek ook nog eens met een gezellige brief dat van de 100kg.  geleverde melk 0,18 eurocent ingeleverd moet worden om stoppende boeren, die stoppen om de fosfaatrechten, te compenseren.
AUW!!! Dat doet pijn in de portomonaie!

(ik lever dus aan de Leerdammer-melkfabriek, onderdeel van BEL)
 
 
Wat mij nog het meest in het verkeerde keelgat is geschoten is dat dden dag nadat ik deze brief kreeg, in de media kwam dat er vanuit Brussel in zak geld gevonden was om de opkoopregeling van stoppende boeren te bekostigen!
Ja ja….. Geld uit onze eigen zak dus…
 

platteland en de problemen

 

‘Melkkoe dupe van nieuwe milieuregels’

Het welzijn van koeien komt in het geding door strengere milieuregels. Nu de melkveestapel fors moet inkrimpen, zullen koeien volgens onderzoeksbureau CLM meer melk moeten leveren en vaker op stal blijven. Boerenorganisatie LTO erkent dat de nieuwe regels ‘soms op gespannen voet staan’ met dierenwelzijn.
Het aantal melkkoeien in Nederland moet dit jaar met zo’n 10 procent omlaag om het mestoverschot van de veehouderij in te perken. Melkveehouders worden daardoor gestimuleerd om de melkproductie op te voeren van de koeien die ze overhouden. Een koe die met meer voer gepusht wordt om meer melk te produceren, krijgt sneller ziektes als uierontsteking en problemen met zijn stofwisseling. Ook zullen minder koeien in de wei zullen komen.
Zo zullen de dieren eerder last krijgen van stofwisselingsziektes, als fosfortekort. Dit onstaat voornamelijk rond het afkalven. De koe verliest fosfor via de biest en melk en neemt rondom kalven minder voer op. Fosfortekort treedt vaak tegelijkertijd met melkziekte (calciumtekort) op. Een koe die een tekort aan fosfor heeft lijkt ook op een koe die melkziekte heeft.
In de stal kan de boer precies controleren wat de koe eet en daarom zullen meer veehouders hun vee binnenhouden, ondanks de beweidingsstumulans. Ook kan men dan dus efficiënter produceren.
Het inkrimpen van de melkveestapel zal dit jaar ook leiden tot meer veetransporten, omdat een deel van de koeien waarschijnlijk in het buitenland zal moeten worden geslacht als de capaciteit van Nederlandse slachthuizen niet toereikend is.
Een groot deel van de te slachten koeien zal drachtig zijn. Nu is het in Nederland bij wet verboden om hoogdrachtige koeien te vervoeren dan wel te slachten. Men mag namelijk een ongeboren kalf geen letsel toebrengen. Daar staat een boete op van €1500,– euro.
Toch zullen stoppende boeren hun vee aantoonbaar moeten laten slachten van het jongste kalf tot de oudste koe. Dierenleed? Nee, fosfaatwet!

Geen alternatief
Actiegroep Wakker Dier roept de Tweede Kamer op om een stokje te steken voor de plannen van Staatssecretaris Van Dam van Landbouw.
,,Die leiden tot verdere industrialisering van de veehouderij. De koe draait nu op voor het fosfaatoverschot.” Landbouworganisatie LTO staat wel achter het nieuwe mestbeleid. ,,Er is geen alternatief. We moeten toe naar een duurzame melkveehouderij. Maar soms staan de milieudoelen op gespannen voet met het welzijn van de dieren,” erkent voorzitter Kees Romijn van LTO Melkveehouderij, ,,En andersom, en heeft de boer niet het geld beschikbaar om te investeren in welzijn én milieu.