pasen

Vandaag is het GOEDE VRIJDAG. Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen.

Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem. Jezus stierf, volgens de Bijbel. door de kruisdood, nadat hij door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus, op aandrang van de Joodse hoge raad, hiertoe was veroordeeld.  

De gebeurtenissen staan beschreven in de vier canonieke Evangeliën; Matteüs 27:1-61, Marcus 15:1-47, Lucas 22:66–23:56 en Johannes 18:28–19:42, waar ze als volgt worden weergegeven:

Heel vroeg in de morgen komen de hogepriesters, oudsten en het hele Sanhedrin bij elkaar. Besloten wordt om Jezus ter dood te brengen. Hij wordt geboeid en naar de stadhouder Pilatus gebracht. Die weet zich niet goed raad met de situatie, bedenkt dan dat Jezus oorspronkelijk uit Galilea komt en daardoor onder het recht van Herodes valt. Deze blijkt in de stad te zijn, waarop Jezus naar Herodes gestuurd wordt. Herodes drijft de spot met Jezus; hij geeft hem een mantel en stuurt hem als een “nepkoning” terug naar Pilatus. Deze probeert Jezus vrij te laten, door het volk te laten kiezen tussen een moordenaar en Jezus. Het volk heeft echter liever de moordenaar vrij. Pilatus laat Jezus geselen. Romeinse soldaten nemen hem mee naar de binnenplaats van het gerechtsgebouw, zetten een doornenkroon op zijn hoofd en doen hem een purperen mantel om. Ze lachen hem uit en slaan hem op zijn hoofd. Pilatus laat hierop Jezus aan het volk zien, maar het wordt niet voldoende geacht; “kruisig hem”. Uiteindelijk geeft Pilatus toe aan de wens van het volk en ‘wast zijn handen in onschuld’. Tussen acht en negen uur ’s ochtends wordt Jezus gekruisigd, tussen twee moordenaars. Drie uur later wordt het donker op heel de aarde, tot drie uur ’s middags (Matth. 27:45). Dan sterft Jezus. De aarde schudt, het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden en enkele doden staan op. Tegen de avond gaat Jozef van Arimathea naar Pilatus en vraagt toestemming om Jezus te begraven. Hij wordt in een graf gelegd, dicht bij Golgotha.

pasen

Vandaag is het WITTE DONDERDAG.

Witte Donderdag is de donderdag direct voor Goede Vrijdag. Daarna volgt Stille Zaterdag, die tijdens de Paaswake overgaat in het Paasfeest. Op Witte Donderdag vierden Jezus en zijn discipelen het avondmaal.

Een stukje paasevangelie

In de middag treffen de discipelen voorbereidingen voor het Paschamaal. Na zonsondergang breekt de eerste dag van het Paschafeest aan. Het Paschamaal houdt Jezus met Zijn discipelen. Tijdens deze maaltijd stelt Hij het Heilig Avondmaal in. Johannes beschrijft hoe Jezus de voeten van alle discipelen wast en hun de opdracht geeft elkaar te helpen en bij te staan. Judas vertrekt hierop, en gaat [zo blijkt later] naar het Sanhedrin om hen te helpen Jezus gevangen te nemen. In de nasleep van de maaltijd onderwijst Jezus Zijn discipelen en leert hen het Onze Vader. Vervolgens lopen ze naar de hof van Getsemane, gelegen op de Olijfberg, waar Jezus Zijn discipelen vraagt met Hem te waken. In de hof worstelt Jezus met de zware taak die Hem te wachten staat, waarbij Hij druppels bloed zweet.

Judas had ondertussen het leger van het Sanhedrin opgehaald en brengt ze naar de hof van Getsemane. Hier verraadt hij Jezus door een kus te geven, waarop Deze wordt gearresteerd en meegenomen. Eerst wordt Hij voor de hogepriester Annas gesteld, dan naar het paleis van Kajafas waarbij een valse getuigenverklaring wordt afgelegd. Hij wordt bespuwd en geslagen. Petrus, die het paleis binnen geglipt is, wordt opgemerkt. Hij ontkomt door te zeggen dat hij Jezus niet kent.

hemels

 
 
Deze week vieren we Hemelvaartsdag op bevrijdingsdag…..
Uiteraard voorafgegaan door de 4 mei-herdenking…
Kortom we zullen alles weer proberen in deze week te passen.
We beginnen met Hemelse grappen en grollen.

Een advocaat komt bij Petrus aan de hemelpoort. Petrus vraagt belangstellend hoe z’n leven op aarde is geweest. “Nou, ja” zegt de advocaat, “m’n leven was op zich wel goed, maar wel een beetje kort; maar 44 jaar. Dat vind ik wel een beetje kort.” “Maar 44 jaar?” zegt Petrus. “Als ik je gedeclareerde uren bij elkaar optel moet je minstens 108 zijn”


De juf vraagt: “Kinderen, wie weet hoe we naar de hemel gaan? ” Jantje steekt zijn vinger op en zegt: “Met je benen omhoog juf. ” “Maar Jantje, ” zegt de juf, “hoe kom je daar nou bij? “
“Nou, ” antwoord Jantje, “ik keek gister door het sleutelgat van de slaapkamer van mijn vader en moeder. Mijn moeder lag met haar benen omhoog en riep: ‘oh God, ik kom.’ Maar goed dat mijn vader er op lag anders was ze mooi weg geweest.”


Komt een man boven bij de poort van de hemel. Petrus en Jezus staan op wacht en zeggen tegen de man:”Het is momenteel een beetje druk binnen, dus we hebben vandaag de nieuwe regel ingevoerd en dat houdt in dat je alleen naar binnen mag als je echt op een absolute klote dag gestorven bent.
Zoniet, dan moet je helaas naar de ‘kelder’ bij Juri en El Diablo”.. Dus die man zegt:”Nou dat moet geen probleem zijn, luister: Ik dacht vandaag halverwege mijn werkdag, laat ik m’n vrouw es verrassen en een middagje vrij nemen. Ik kom dus thuis en woon 2 hoog. Wat denk je?! Vind ik m’n vrouw poedeltje naakt op bed met de dekens nog stomend..! Ze kijkt me verschrikt aan en ik voel de bui al hangen natuurlijk. Dus ik zoek de hufter die zojuist nog bij m’n vrouw lag, he?! Overal gekeken, maar ik kon ‘m nergens vinden. Niet in de douche, keuken, slaapkamer, woonkamer… Nergens!
Ik loop terug naar m’n vrouw en wilde haar bijna de laan uit sturen en toen ving ik in m’n ooghoeken iets op. Ik zag op de vensterbank 8 vingertopjes. Die hufter hing dus uit het raam, he?! We hebben nog van die ouderwetse schuiframen die omhoog open en dicht gaan. Ik ren er naartoe en woedend schreeuw ik “Ha!!” terwijl ik hard het raam herhaaldelijk op z’n vingertoppen laat vallen. Uiteindelijk valt die vent dus 2 verdiepingen naar beneden. Ik steek mijn hoofd uit het raam en kijk naar beneden, en wat denk je? Hij leeft nog!!! Dus ik ren gelijk naar de keuken, trek de koelkast los van de muur, sleep deze met veel moeite naar het raamkozijn en gooi dat ding boven op die gast. Ik dacht opgeruimd staat netjes, maar op dat moment kreeg ik een hartstilstand en nu sta ik hier..”
Petrus en Jezus knikken tegelijk ja en openen de poort voor de beste man. De volgende man komt bij de poorten van de hemel en aan hem wordt hetzelfde verhaal verteld over de toegangsregel. Vervolgens antwoord de man: “Een klote dag? een klote dag? Ik ben verdomme gewoon aan het werk en ik word vermoord door een idioot! Luister, ik ben glazenwasser en net zoals altijd sta ik op een ladder, klaar om te beginnen op de derde verdieping van zo’n grachtenpandje. Omdat mijn spons dus droog was waaide dat ding een stukje buiten mijn bereik. Nou probeerde ik dus dat ding te pakken door iets verder naar links te reiken dan verantwoord. Ik donderde uiteindelijk toch naar beneden, maar godzijdank kon ik me nog net vastpakken aan zo’n vensterbankje op de tweede verdieping..
Ik dankte op dat moment God op m’n knieën echt waar. Wat denk je?! KOMT ER ZO’N GESTOORDE UIT HET RAAM ZETTEN EN DIE RAMT 5, 6, 7 KEER DAT RAAM OP M’N FIKKEN!!!.. Uiteindelijk hield ik het niet meer en viel ik naar beneden. Dat overleefde ik, gelukkig. Blijkbaar had ik twee engeltjes op m’n schouder zitten. Ik kom langzaam weer een beetje bij en heb veel pijn. Ik kijk om hoog en… KOMT ER EEN KOELKAST OP ME AF VAN BOVEN!! En to en was ik hier..” Ook deze beste man lieten Petrus en Jezus maar naar binnen, want dit was wel heel klote. Vervolgens komt de derde man bij de poort en hij vertelt over zijn dag: “Wat mij nou gebeurde net…. Zit ik in een koelkast…..”

 
 
 
 

hemelvaartsdag

Voor christenen is deze dag meer dan alleen maar een welkome vakantiedag midden in de week. Het is 40 dagen na Pasen en omdat Pasen altijd op een zondag valt betekent dit dat Hemelvaartsdag altijd op een donderdag valt. Maar het betekent ook dat de datum altijd anders is, omdat ook de datum van Pasen ieder jaar anders is. Maar er is nog meer dat een christen op deze dag wil vieren.

Daarvan staan voorbeelden in het Evangelie, het boek waarin de Blijde Boodschap van Christus staat opgeschreven:

  • Het Emmaus-verhaal is zo’n beetje een van de meest bekende van deze verhalen.  (zoals beschreven in het Evangelie volgens Lucas, één van de leerlingen van Jezus, hfd. 24, versen 13 – 35)

 

  • Zo ook het verhaal van de ongelovige Thomas: pas wanneer hij, nadat Christus verrezen is, de wonden van Jezus (door de kruisiging en de doorboring van zijn zijde) kan aanraken wil hij geloven. (in het Evangelie, zoals de Apostel Johannes het opgeschreven heeft, hfd. 20, versen 19 – 31)

 

En dan komt het moment dat Jezus definitief naar Zijn Vader in de Hemel gaat. Niet langer verschijnt Hij aan zijn leerlingen. “Terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun zicht onttrokken door een wolk”, staat in het Evangelie.
De hemel, het bij God zijn, is het uiteindelijke doel ook van ons leven. Niet in deze ‘aardse’ tijd, maar na onze dood. Jezus, door de dood heengegaan, heeft een plekje bij God de Vader voor ons bereid. Wij zijn uitgenodigd om daar te komen.

Het schijnt daar ook een soort van “paradijs ” te zijn………….

Doctor and the Medics – Spirit in the Sky

het paradijs

 Adam en Eva

Adam leefde lang geleden,
eenzaam in de tuin van Eden,
met de zegen van de Heer,
wat verlangt een mens nog meer.
Hij liep lekker in z’n blootje
baadde zon en baadde pootje,
in het water van de beek,
zeven dagen van de week

Adam leefde zonder zorgen,
tot dat hij op zekere morgen,
plotseling ontdekte dat
ieder dier een vrouwtje had !
Hij zei:’Heer, ik wil niet klagen,
maar ik zou U willen vragen
onderdanig en beleefd,
of U ook voor mij een vrouwtje heeft.’

‘Goed,’ zei God,’ik zal mijn best doen,
maar dan moet jij zelf de rest doen.
Ik zal zorgen voor een vrouw,
die haar leven deelt met jou’
Adam liep van pret te zingen,
hij kocht twee verlovingsringen.

Prijs de Heer, ik krijg een wijf,
al kost ’t me een rib uit ’t lijf.’

En toen Adam lag te slapen,
heeft de Heer de vrouw geschapen,
’t Was een droom van elke man,
alles d’r op en alles d’r aan.
En ze leefden heel tevreden,
samen in de tuin van Eden.

Tot dat op zekere dag,
Eva de boom met appels zag,
Eva dacht:’Wat kan het schaden
aan zo’n boom zo volgeladen.

Ofschoon de Heer het mij verbiedt,
mist men een, twee appels niet.’
Eva brandde van verlangen
toen zij al dat fruit zag hangen,
Ze nam een hap terwijl ze zei:
An apple a day keeps the doctor away.
Toen was ’t gedaan het mooie leven ,
Het paradijs werd opgeheven,
Door een appel, zo ik weet,
werken wij ons nu in ’t zweet,
Door het eten van die appel,
werken wij ons nu te sappel:
Het is daarom dat ik beweer:
Snoep verstandig, eet een peer!’

 

 

hemelvaartsdag

Vandaag draaien we naar een volgend dag-thema :

 

En dat doen we door eerst een wonder te verrichten:

Een wat passende muziek te draaien:

Led Zeppelin – Stairway To Heaven

Bob Dylan – Knocking on heavens door

 Norman Greenbaum – Spirit in the Sky

 

 

pasen

Op Goede Vrijdag gedenken heel veel mensen dat Jezus gekruisigd is
(dat is dus niet met Pasen, maar drie dagen ervoor)
En nu rijst de vraag:
Natuurlijk!!!!
Maar we hebben ook nog andere
paas-cartoons:
En alvast een
*******
Even een kleine vervelende mededeling:
Ik heb gisteravond mijn rechterwijsvinger benadeel tijdens het melken. Een flinke trap tegenaan gekregen en teruggeslagen.
Ik zal nu niet bij iedereen een grote reactie kunnen zetten, maar probeer toch even te laten weten dat ik langs geweest ben.
De logjes voor de komende dagen zijn al wel zo goed als  klaar, maar hoe ik het verder op los hangt van de pijn en de dikte van mijn hand af.
Sorry voor het ongemak, ik vind het ook niet leuk, maar mijn rechterhand doet behoorlijk pijn en drie vingers zijn slecht te gebruken.
(en mijn werk moet ook gedaan worden, dus dat gaat voor. Daarom ga ik daar nu snel mee beginnen, des te sneller kan ik jullie logs lezen en daar misschien nog wat bij schrijven)

Katholieke feestweek

…….En niet alleen de mensheid viert Halloween…..

 ….ook de dieren moeten er aan geloven…..
Sommige dieren denken: Halloween…..Heerlijke tijd….
Om op te vreten die kostuums…..
Gezellig met zijn allen griezelen!
En niet alleen botjes om op te eten….ook om aan te trekken!
Of een ander kostuumpje wat ’t baasje gekocht heeft…
….Of uit de kast getoverd heeft……
Al zou ik natuurlijk liever de (vleer)muis vangen dan er één zijn!
Als het maar lekker is…eh…zit!
\
Gaan met die banaan!!!

katholieke feestweek

Deze week is een echte feestweek……..voor katholieken dan……
Nu ben ik niet katholiek, maar een aantal schoolvriendinnen van vroeger wel, en om hun niet tegen het zere been te schoppen speciaal voor Suzan en Carolien deze week feest in de R.K.
Maar nu eerst:

 

De nieuwe pastoor van Sint-Annaparochie was zo zenuwachtig dat hij de eerste mis bijna niet kon spreken.

Hij vroeg bisschop Eijk om raad. Deze raadde hem aan voor de mis twee drie druppels wodka in een glas water te doen en dit op te drinken.
De pastoor deed dit en de mis verliep prima: hij was de rust zelve en alles ging zoals het moet.
Nadat de pastoor het recept nogmaals had genomen maar deze keer met iets meer wodka bleef hij zelfs rustig tijdens de mis terwijl het buiten regende en stormde alsof de wereld verging.
Toen hij na de mis weer in de pastorie kwam lag er een briefje voor hem van de bisschop:
 
Beste Pastoor,
 • Bij deze neem ik de vrijheid enige feedback te geven op uw laatste mis en hoop dat u aan deze punten zal werken:
 •  Het is niet nodig citroenschijfjes op de rand van de misbeker te steken
 •  Het hokje naast het altaar is de biechtstoel en geen W.C.
 •  Er zijn 10 geboden, geen 12;
 •  Er waren 12 apostelen, geen 14;
 •  Geen van de apostelen was een dwerg en niemand droeg een rood kapje;
 •  Jezus Christus en de Apostelen duiden we liever niet aan als “J.C. and the Gang”;
 • David won van Goliath maar niet door het geven van een “trap in zijn ballen;
 •  We noemen Judas niet Hoerenjong en de Paus noemen we niet El Padrino;
 •  Het wijwater is er om te zegenen, niet om de nek te verfrissen;
 •  Betreffende Mozes, deze bevrijdde Israël van Egypte niet van Irak
 •  In het Aards paradijs woonden Adam en Eva, niet Adolf en Eva;
 •  Bin Laden heeft niets te maken met de dood van Jezus
 •  Waarom u de miswijn in een teug heeft leeggedronken, vervolgens zout oplikte en daarna in een citroen heeft gebeten, snap ik nog steeds niet!?;
 •  Die “muts met die kleine tieten” was Moeder Maria;
 •  In het vervolg niet meer steunen op de beelden, deze al helemaal niet meer zoenen;
 •  Diegene in de hoek bij het koor welke u eerst betitelde als homo en later als travestiet in een nachtpon was ik;
 •  De volgende keer graag twee druppels wodka in het water en niet twee druppels water in een glas wodka.
Met vriendelijke groet,
Bisschop Willem Jacobus Eijk

Een pastoor, een vicaris en een dominee lopen samen langs een beekje. Ze willen naar de overkant, maar er is in de verste verte geen brug te bekennen. Ze zijn behoorlijk moe van het lopen en besluiten even te pauzeren. Dan neemt de pastoor een besluit. Hij staat op, vouwt zijn handen, bidt en loopt vervolgens over het water naar de overkant.
De vicaris staat even later ook op, bidt en loopt ook zo over het water naar de overkant.
De dominee is verbijsterd, maar kan niet achterblijven natuurlijk. Ook hij staat op, bidt en stapt op het water…. Met een plons valt hij er in.
De pastoor zegt hoofdschuddend tegen zijn vicaris: “Hij heeft een groot geloof, maar hij weet niet waar de paaltjes staan.”